Wybór sposobu opodatkowania przedsiębiorcy w 2009 roku Print

16.01-23.01.2009 / Bartosz Stradomski / Gazeta Finansowa

 

Wprowadzona od 1 stycznia 2009r. nowelizacja ustawy PIT, wprowadziła między innymi nową skalę podatkową dla opodatkowania dochodów osobistych. Nowa skala podatkowa to dwie stawki podatku:18% i 32% przy dość wysokim progu podatkowym wynoszącym 85 528 zł. Kwota zmniejszająca podatek również uległa podwyższeniu i wynosi 556,02 złotych. Zmiany te spowodowały, że dla wielu podatników, którzy do tej pory opodatkowani byli według stawki liniowej 19% atrakcyjniejszą formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych za rok 2009 i lata następne stanie się powrót do opodatkowania „według skali” tj. powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych. Wybór ten jest również istotny dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2009r. bądź też zamierzają jej rozpoczęcie w trakcie 2009.

Czasu na dokonanie wyboru sposobu opodatkowania pozostało już bardzo niewiele – do 20 stycznia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według miejsca zamieszkania osoby fizycznej, należy złożyć zawiadomienie o wyborze bądź rezygnacji z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej według metody liniowej.

Opodatkowanie stawką liniową 19% było i pozostanie atrakcyjne dla osób osiągających wysokie dochody. Jeżeli ponadto osoby te nie planują bądź nie mają możliwości skorzystania z  ulg przewidzianych w ustawie PIT jak również nie mają możliwości rozliczenia podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem powinni pozostać przy stawce liniowej 19% .
Zaletą tego rozwiązania jest uproszczona forma kalkulacji rozliczenia podatkowego – opodatkowany jest dochód po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne - oraz pewność, że uzyskane dochody nie będą opodatkowane wyższą stawką.
 
Przedsiębiorcy, którzy mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych bądź planują wspólne rozliczenie z małżonkiem bądź rozliczają podatek jako osób samotnie wychowująca dziecko powinny skalkulować czy podatek dochodowy obliczony według skali podatkowej nie będzie niższy od podatku obliczonego według stawki liniowej.
Najbardziej efektywne pozostaje nadal rozliczenie dochodów wraz z małżonkiem (nie uzyskującym dochodów bądź uzyskującym niskie dochody) oraz rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. W takim przypadku nawet przy osiągnięciu wysokiego poziomu dochodów przekraczającego 160.000 złotych rocznie bardziej efektywne podatkowo może być rozliczenie według skali podatkowej (przy stawce nominalnej 32% ale efektywnej 18%).
Efekt ten jest jeszcze zwiększony poprzez wykorzystanie jakichkolwiek ulg zarówno odliczanych od dochodu: jak i od podatku. Katalog ulg i zwolnień pozostaje nadal rozbudowany i obejmuje: ulgę na dzieci, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, darowizny oraz ciągle pozostające do rozliczenia różnego rodzaju ulgi mieszkaniowe.

W przypadku przedsiębiorcy, który będzie samotnie rozliczał swoje dochody nawet przekroczenie progu ze skali podatkowej nie powoduje automatycznie, że zapłacony podatek będzie wyższy od podatku zapłaconego metodą liniową. Wszystko zależy od wielkości uzyskanego dochodu oraz możliwych do odliczenia ulg podatkowych. Symulacje rozliczenia podatku pokazują, że opodatkowanie według skali podatkowej nawet dla dochodów do wysokości 100.000 złotych rocznie może być bardziej korzystne dla przedsiębiorcy samotnie rozliczającego podatek aniżeli rozliczenie podatku według stawki liniowej, pod warunkiem, że będą oni efektywnie wykorzystywać ulgi podatkowe.